Oznamy

Vzhľadom k tomu, že boli zrušené opatrenia súvisiace so šírením koronavíru je kancelária OPK Senec otvorená v normálnom režime! Vstup do kancelárie je povolený výhradne s rúškou!!!!!

(Tel.: 0903216970, email: senec@opk.sk)

OZNÁMENIE:

Predstavenstvo OPK Senec z dôvodu voľby delegátov na výročnú konferenciu OPK Senec pozýva nezaradených členov OkO SPZ a OPK Senec v poľovných združeniach a spoločnostiach na deň 06.09.2019 o 18:00 hod. týchto nezaradených členov za OkO SPZ a OPK Senec do kancelárie OPK Senec, Lichnerova 33, Senec

Pozvánka na výročnú  konferenciu OPK Senec!

Na základe § 18 ods. 6 Stanov SPK zvolávam zasadnutie výročnej konferencie Obvodnej poľovníckej komory Senec (ďalej len OPK), na deň:

13.09.2019 o 17:00 hod.

Program konferencie:

 1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
 2. Schválenie programu rokovania, schválenie volebného a rokovacieho poriadku
 3. Voľba zapisovateľa, overovateľov, návrhovej, volebnej a mandátovej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Diskusia
 6. Voľba orgánov OPK
 7. Voľba delegátov na II. Výročný snem SPK
 8. Správa volebnej komisie
 9. Správa návrhovej komisie
 10. Uznesenie obvodnej konferencie OPK
 11. Záver

Konferencia sa bude konať v kancelárii OPK Senec, Lichnerova 33, Senec


Poľovné lístky - Postup pri predlžovaní a vydávaní poľovného lístka pre občana SR:

Pre predĺženie alebo vydanie 5, resp. 10 ročného poľovného lístka (ďalej len PL), ktoré sa zahajuje od 01.10. daného roka do 30.11. daného roka, je potrebné predložiť „Žiadosť o vydanie alebo predĺženie poľovného lístka“ spolu s 2 ks aktuálnej fotografie v rozmere 3x3,5 cm, zároveň v zmysle smernice EU o GDPR aj "Súhlas dotknutej osoby k "Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka", Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov OPK, Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov OkO SPZ, Súhlas člena Slovenského poľovníckeho zväzu so správou poistenia a potvrdenie o vykonaní kontrolných strelieb. Poplatok za predĺženie PL na 5 rokov je 20,- €, resp. 10 rokov je 40,- € a vydanie PL na 5 rokov je 40,- €, resp. na 10 rokov je 80,- €. Zároveň sa pri predlžovaní alebo vydaní PL platí členský príspevok do SPZ a poistenie na 5 rokov v sume 110,- € resp. na 10 rokov v sume 220,- €. Na základe toho Vám bude predĺžený alebo vydaný PL na ďalších 5, resp. 10 rokov.